Universitet

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

01

Adresa

Rr. Bekim Berisha, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1994 - qershor 1996