Shkollë fillore

Shkolla fillore "Emin Duraku"

01

Adresa

Rr. Abdullah Tahiri, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023