Shkollë e mesme

Shkolla e mesme e muzikës "Prenk Jakova"

01

Adresa

Rr. Ferhat Draga, nr. 82, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - qershor 1995

02

Adresa

Rr. Gjergj Balsha, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1998 - mars 1999