Administratë

Sekretariati-Këshilli i Arsimit i Komunës së Prishtinës

01

Adresa

Rr. Xhemajli Berisha, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1994 - qershor 1995

02

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

korrik 1994 - tetor 1994