Administratë

Arkivi i Kosovës

01

Adresa

Rr. Arbënor e Astrit Dehari, Kodra e Diellit 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023